Beter Benutten Bestaande 380 kV - Zeker van energie

Wat is Beter Benutten Bestaande 380 kV?

Beter Benutten Bestaande 380 kV is een programma voor het vergroten van de capaciteit van delen van het landelijke 380 kV elektriciteitstransportnet. Het beter benutten wil zeggen dat er geen nieuwe lijn komt maar dat de capaciteit van een bestaande verbinding wordt uitgebreid. Dit gebeurt door de bestaande geleiders te vervangen door nieuwe geleiders.

De eerste werkzaamheden aan het programma Beter Benutten Bestaande 380 kV starten in 2019, met de verbinding Lelystad-Ens. Daarna wordt in de periode 2019 tot en met 2024 vier andere verbindingen opgewaardeerd.

Waarom Beter Benutten Bestaande 380 kV?

De komende jaren neemt het aandeel duurzame energie toe. Er komen steeds meer grote windmolen- en zonneparken bij. Daarmee groeit het aanbod duurzame energie aanzienlijk. Het aanbod van duurzame energie is minder goed te voorspellen dan dat van traditionele elektriciteitscentrales. De ene keer waait het hard of schijnt de zon volop, de andere keer is het weer bewolkt en windstil. Deze pieken en dalen in de productie van elektriciteit zijn van grote invloed op ons elektriciteitsnet.

Om het transport van duurzame energie ook in de piekperioden mogelijk te maken werkt TenneT aan het aanpassen van het huidige elektriciteitsnet. Het is onderdeel van de strategie van TenneT om ervoor te zorgen dat we in Nederland voorbereid zijn op de overgang naar duurzame energie. De aanpassingen zijn vooral nodig in het landelijke 380 kV-elektriciteitstransportnet. Dit net zorgt ervoor dat er altijd stroom is voor iedereen in Nederland. Door de aanpassingen kunnen we het bestaande elektriciteitsnet beter benutten.

Projecten

Het programma Beter Benutten Bestaande 380 kV bestaat uit meerdere projecten. Hieronder vindt u meer informatie per project en de planning:

Contact

Heeft u specifieke vragen over een project bij u in de buurt? Neem dan contact op via één van de projectpagina’s. Voor algemene vragen over Beter Benutten Bestaande 380 kV kunt u contact opnemen via:

 026 - 373 3239
 info@bbb380kv.nl
Verwacht 2021
Verwacht 2021
Verwacht 2022
Verwacht 2023
Verwacht 2023
Verwacht 2022
Verwacht 2023
Verwacht 2024

Werkzaamheden

Het vergroten van de capaciteit gebeurt door het vervangen van de huidige geleiders (draden), door nieuwe geleiders met een grotere capaciteit. Daar waar nodig zal staalwerk in de masten worden vervangen (bouten en moeren, hoekprofielen) en zal de fundering worden versterkt. De hoogte van de masten blijft gelijk.

Wat merkt u hiervan?

De aard van de werkzaamheden zal per mast verschillen. Bij de ene mast zal bijna niets hoeven te gebeuren en daar zult u dan ook bijna niets van merken. Bij andere masten zal zwaar materieel nodig zijn om de fundering van de mast te versterken. Dan zult u dat materieel in het veld zien staan. Bij een beperkt aantal masten komen liermachines, waarmee de oude geleiders uit de verbinding worden gelierd en de nieuwe er in worden getrokken. Er zullen jukken worden geplaatst langs wegen en waterwegen om tijdens het vervangen van de geleiders de veiligheid te kunnen garanderen. Soms zal voor korte tijd een wegafsluiting nodig zijn.

TenneT informeert de betrokkenen en omwonenden ruim voor de werkzaamheden over wat ze kunnen verwachten aan werkzaamheden. Vanzelfsprekend probeert TenneT de hinder tot een minimum te beperken.

Planning

Binnen het programma Beter Benutten Bestaande 380 kV wordt de capaciteit van verschillende hoogspanningsverbindingen vergroot. In grote lijnen zullen de werkzaamheden per verbinding worden uitgevoerd. Als het werk echter op de ene verbinding – om welke reden dan ook – nog niet kan worden afgerond, dan is niet uit te sluiten, dat in goed overleg met overheden en grondeigenaren het werk aan een andere verbinding al wordt opgepakt.

Hieronder zijn de verbindingen opgesomd. De aangegeven planningen zijn slechts indicatief.

  • Lelystad – Ens (2019 / 2020)
  • Diemen – Lelystad (2020 / 2023)
  • Rilland – Zandvliet (juli 2023 / december 2023)
  • Krimpen – Geertruidenberg (september 2022 / juli 2023)
  • Ens – Zwolle (juli 2023 / juli 2024)
  • Maasbracht – Eindhoven (juli 2024 / juli 2025)

Magnetisch veld

Bij transport van elektriciteit is sprake van een magnetische veld. De huidige geleiders worden gebruikt voor elektriciteitstransport en die hebben dan ook zo'n magnetisch veld. Datzelfde zal gelden voor de nieuwe geleiders. Maar TenneT zal ervoor zorgen, dat het huidige magnetisch veld niet breder wordt. Het zal zelfs wat smaller worden. Dat gebeurt vooral door maatregelen te treffen waardoor de elektriciteit zodanig door de geleiders wordt gestuurd, dat de magneetvelden van de afzonderlijke geleiders elkaar optimaal afzwakken.

TenneT zal voor iedere verbinding in dit programma in beeld brengen wat het effect is van deze maatregelen op de specifieke situatie. TenneT laat dit steeds berekenen door een onafhankelijk adviesbureau, dat de berekeningen dient uit te voeren aan de hand van richtlijnen van het RIVM (de Handreiking voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen).

Nieuwe geleiders

De nieuwe geleiders worden HTLS-geleiders genoemd. HTLS staat voor High Temperature Low Sag, ook wel hoge temperatuurgeleiders genoemd.

Als er veel stroom door een geleider wordt gevoerd, wordt deze warm en zet deze uit. Hierdoor zal de geleider tussen de twee masten wat gaan zakken (dichter bij de grond komen). Dit is een normaal verschijnsel en is tot op zekere hoogte dan ook een acceptabel fenomeen. Maar als de geleider erg ver doorzakt, is dat ongewenst met het oog op de veiligheid en de stabiliteit. Het voordeel van de HTLS-geleider is, dat deze minder 'doorzakt' bij verwarming. Hij kan dus zwaarder worden belast dan een even dikke en even zware, normale geleider. Door de inzet van HTLS-geleiders kunnen we dus de capaciteit van de verbinding vergroten, zonder dat we dikkere en zwaardere geleiders nodig hebben. Op die manier blijven de mastversterkingen beperkt.